Általános Szerződési Feltételek

(érvényes 2019. február 1.-től visszavonásig)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) a Top News Hungary Kft. (1016 Budapest, Derék utca 2., cg.: 01-09-334733, a továbbiakban „Kiadó”) által üzemeltetett TWN.hu online portálra vonatkozik.

A Kiadó által képviselt TWN.hu online portálon megjelenő hirdető, hirdetőt képviselő cég vagy ügynökség (a továbbiakban „Megrendelő”) általi hirdetés, hirdetések vagy más megjelenések megrendelése egyben a Kiadó jelen Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a megjelenésre vonatkozó egyedi szerződést jelent. Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg a Kiadó annak változásairól partnereit írásban nem értesíti vagy az aktuális ÁSZF-et a Kiadó weboldalán (http://TWN.hu) közzé nem teszi. A Kiadó fenntartja a jogát az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a Kiadó jogosult a jelen ÁSZF tartalmát egyoldalúan és akár a meglévő megrendelésekre is kiterjedően, fontos okból (így különösen, de nem kizárólagosan a nyújtandó szolgáltatások módosítása, fejlesztése, informatikai fejlesztések, a jogi és gazdasági környezet, vagy konstrukció, megoldás változása, vagy változtatása, termékfejlesztés, a Kiadókkal fennálló szerződéses kapcsolat változása, hatósági kötelezés, a joggyakorlat változása) akár a Megrendelőkre hátrányos módon módosítani.

I. Általános rendelkezések

1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadó a hirdetési felületeket vagy egyéb megjelenéseket a TWN.hu portálon biztosítja egyedi megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében. Kiadó fenntartja magának a TWN.hu portál hirdetési felületeinek egyoldalú változtatási jogát.

2. A Megrendelő által leadott reklám jogszabályt, szakmai szabályt, etikai és esztétikai normát és a jelen ÁSZF-et nem sértheti. A megrendelésre kerülő tartalomért a Kiadó felelősséget nem vállal, a tartalomnak a hatályos jogszabályoknak való megfeleléséért kizárólag a Megrendelő a felelős.

3. A TWN.hu portál rendkívüli karbantartását, frissítését és az emiatti esetleges leállást Kiadó minden esetben a legrövidebb időn belül jelzi a Megrendelőnek. A Kiadót nem terheli felelősség a TWN.hu portál olyan, karbantartás vagy meghibásodás esetén történő leállásáért, amely a technikai hátteret vagy internet elérést biztosító szolgáltató miatt következik be.

4. A Megrendelő által készen hozott online reklámot az elhelyezést megelőzően a Kiadó megvizsgálja mind technikai, mind tartalmi szempontból. Ha az elhelyezésnek bármilyen akadálya merül fel, arról értesíti a Megrendelőt.

5. Kiadó lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén jogosult jogkövetkezmény nélkül visszautasítani az elhelyezést, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Kiadóval kötött szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve ha a felület lekötése nem az online hirdetés pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, és ha Kiadó az online hirdetés pontos ismeretében megállapítja, hogy az a jelen ÁSZF-be ütközik.

6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással – az anyagi következményeket vállalva – kéri valamely online hirdetés elhelyezésének felfüggesztését vagy megszüntetését, a Kiadó köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő köteles 1 (egy) munkanapon belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Ha a Megrendelő továbbra is kéri az online hirdetés elhelyezését, úgy köteles nyilatkozni a jogsértésre hivatkozó bejelentésben foglaltakról és helytállási kötelezettséget vállalni és viselni a teljes anyagi és mindennemű felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján Kiadó saját hatáskörben dönthet az online reklám elhelyezéséről.

7. Megrendelő felel az online hirdetése tartalmának valódiságáért és szavatol azért, hogy a Kiadó részére, közzététel céljából átadott anyag tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogszabályban meghatározott jogait – ide értve a személyiségi-, szerzői-, szomszédos-, védjegy-, adatvédelmi jogokat – nem sérti. Kiadó jogosult a közzétételt megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy a kiadandó anyag tartalma jogszabálysértő. A Megrendelő, mint reklámozó felel a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy bármely más hatóságnak az online hirdetésével összefüggésben. Az esetleges eljárások során Kiadóra rótt bírságot illetve az őt ért károkat a Megrendelő köteles maradéktalanul átvállalni vagy megtéríteni. A Megrendelő az online hirdetésekre vonatkozó esetleges jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.

8. Az audio, illetve az audiovizuális (internetes) hirdetés/reklám esetében a Megrendelő szavatolja, hogy az audio, illetve audiovizuális reklám reklámozás céljára megrendelt mű, vagy ha előzetesen meglévő művet (például zenét) használ fel, akkor szerzői jogosultakkal történt megállapodás alapján, reklámozás céljára rendelt műnek tekintendő (melyről a közös jogkezelőt is írásban értesítették), és a Megrendelőre az idő-és helybeli egyedi hozzáférés szerinti nyilvánossághoz közvetítési jog, mint felhasználási jog megfelelően átruházásra került (a felhasználási időszak alatt és területen).

9. Megrendelőt teljes körű felelősség terheli, amennyiben a hirdetendő termékek külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékek körébe tartoznak. Amennyiben a Megrendelő nem maga a hirdető, akkor Megrendelő köteles a jogszabály által előírt tanúsítványokat beszerezni a hirdetőtől.

 

II. Hirdetési felület biztosítása

 1. A TWN által, a jelen OÁSZF vonatkozásában alkalmazott értékesítési modellek:

időtartam alapú értékesítés:

AV alapú értékesítés (megjelenés alapú)

 

 1. A TWN kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és az általa visszaigazolt Hirdetéseket a megrendelésben meghatározottak szerint a Hirdetési Felületeken közzéteszi, vagy közzététel érdekében eljár. A TWN-nek bármikor jogában áll a Hirdetés közzétételét visszautasítani. A TWN a Hirdetések közzétételét különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben utasítja vissza, amennyiben a Hirdetés:

jogszabályt sért, különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.); A sajtószabadságról és a médiatrtalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV törvény (Smtv.).; A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), valamint A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.)

nem illik a TWN által értékesített Hirdetési Felületeknek, illetve az adott Honlap arculatához illetve reklámetikai normákba ütközik;

azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emel;

sérti jelen OÁSZF bármely pontját.

egyedi elbírálás alapján, indokolás nélkül.

 1. Ha a megrendelt hirdetési anyag a TWN-nek felróható technikai vagy más okok miatt nem, vagy hibásan jelenik meg, a Hirdetővel történt egyeztetés után a TWN másik Hirdetési Felelületen megjelenést biztosít a Hirdető részére kompenzációként, amit a Hirdető teljeskörű kártérítésként elfogad. Abban az esetben, ha a technikai vagy más hiba a TWN-nek nem róható fel, ha a TWN a megjelenés biztosítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a TWN a hibákért Hirdető felé felelősséggel nem tartozik.

 2. A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben AV alapú „Run-of-Site” elhelyezést rendel meg, úgy a Hirdetés elhelyezését a TWN határozza meg. A megjelenés eloszlása ilyenkor a TWN által meghatározott Hirdetési Felületek között a szabad Hirdetési Felületek alapján automatikusan történik. A Hirdető tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális– és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt a TWN felé nem támaszthat.

 3. Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetővel azonos vagy hasonló típusú Hirdető azonos vagy hasonló termékeinek ugyanazon oldalon való elhelyezése nem kizárható vagy kifogásolható (pl: versenytársak személygépjármű hirdetése).

 4. A TWN fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint az adott Honlap működését akadályozó, vagy a látogatók nagy részénél az adott Honlap látogatását zavaró Hirdetéseket előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az érintett Honlapról. A TWN fenntartja a jogot, hogy azokat a kreatívokat, amelyek az átlagos konfigurációjú számítógépeken az elvárhatónál nagyobb terhelést okoznak, előzetes írásos értesítés mellett inaktiválja. Ezekben az esetekben Hirdető a TWN-val szemben a Hirdetés eltávolításához ill. inaktiválásához kapcsolódóan követelést nem támaszthat.

 5. A Hirdető időtartam alapon vásárolt megjelenések esetén egy megrendelés során zónánként legfeljebb 3 db külön méretű kreatívot vagy külső reklámkiszolgáló szerver (ad server) által generált kódot adhat le feltöltésre. A Hirdető mix alapú (AV alapú) megrendelések esetén mix csomagonként és méretenként – egy adott időszakra vonatkozó kampányoknál - legfeljebb 3 db kreatív vagy 3 db külső ad server kód feltöltését kérheti (amit a TWN korábban meghatározott). A jelen pontban rögzített maximális kampány kreatív darabszámot meghaladó további kreatívokért a TWN jogosult külön díjat felszámolni. Amennyiben külső ad server kódról érkezik a kreatív, a TWN a Hirdető által végzett kreatív cserét sem darabszámban sem gyakoriságában nem korlátozza. A TWN a jelen pontban rögzített kreatív/ad server kód darabszám korlát feletti további kreatív/ad server kód feltöltése után darabonként 10.000 Ft + ÁFA díjat számolhat fel. A TWN ezen díjak megfizetését követően a számlán külön egységként feltünteti ezen díjakat. A jelen pontban írt külön díjak kedvezménnyel (amennyiben esetlegesen alkalmazandó) nem csökkenthetőek és nem részei a médiaköltésnek (költésvállalásnak).

 6. A TWN fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, vagy ellentétesek a TWN arculatával, szemléletével, nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja. A Hirdető tudomásul veszi, hogy az Egyedi hirdetési szerződésben megrendelt Hirdetési Felületeken csak egy Hirdető jelenhet meg, a Hirdetési Felületek Hirdetőn, illetve adott Hirdetőn kívüli harmadik fél részére nem átruházhatóak, nem továbbértékesíthetőek. Amennyiben a Hirdetésen harmadik fél megjelenik, a Hirdető köteles azt a megrendelést megelőzően a TWN felé jelezni. A TWN fenntartja döntési jogát a harmadik felet feltüntető kreatívok befogadásáról, illetve hirdetési felár megállapításáról, melynek mértéke ettől eltérő megegyezés hiányában 20% idegen hirdetőnként. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Hirdető a hirdetésért a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt, és szavatolja, hogy jogosult a Hirdetést a további hirdető nevében és képviseletében megrendelni.

 7. A TWN minimum net-net 100.000 Ft + ÁFA értékben fogad be megrendelést egy Hirdető egy Kampányára vonatkozólag.

 8. Amennyiben a reklámanyag technikai mérete túllépi a maximális reklámméretet (200 kbyte) és a Hirdető a TWNnál a reklámkiszolgáló szervert veszi igénybe, TWN jogosult új kreatív bekérésére.

 9. Online hirdetési statisztika: A Hirdető a jelen OÁSZF elfogadásával a TWN által elküldött ad server statisztikát a TWN részéről teljesítési igazolásként elfogadja. Hirdető kijelenti továbbá, amennyiben a Hirdető a teljesítést követő 2 munkanapon belül a statisztikában foglaltakkal szemben írásbeli kifogással nem él, a statisztika tartalmát teljesítési igazolásként fogadja el.

Amennyiben a Hirdető a TWN által használttól eltérő ad servert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is a TWN által használt ad server (Gemius – Adocean) rendszeradatai alapján történik.

Abban az esetben, ha a Hirdető kéri a külső mérőkód elszámolásának figyelembevételét, úgy ez abban az esetben érvényesíthető, amennyiben:

a Hirdető a saját statisztikájához hozzáférést biztosít a TWN részére

a kampány megrendelés értékére 20% felárat számol fel a TWN.

Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a TWN mindenkori árlistájában, médiaajánlataiban tájékoztatásul feltüntetett várható elérési adatok (RU, AV), az időtatam alapú megjelenések esetén nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és a TWN közötti elszámolásnak sem. A TWN az időtartam alapú megrendelések esetében kifejezetten az adott megrendelés elszámolási egységének (nap, hét, stb.) megfelelő teljesítést vállal. Amennyiben egy, a Megbízó által rendelt kampány elérési eredménye elmarad az árlistában, ajánlatban jelzett becsült adatoktól, a Megbízó és TWN ebben az esetben is az árlista mindenkori hatályos listaárai alapján számolnak el egymással, Megbízó “nem teljesítés” címen nem kérhet utólagos árkorrekciót a TWN-tól.

 1. Nézőkép készítés

A hirdető kampányainak kezdő napjáról nézőképet készít, munkanapokon de. 9 óra és 16:30 között

Amennyiben az adott kampány kezdő napja (de. 9 óra és 16:30 között) nem munkanapra esik, a megjelenésekről nézőképet a tárgynapot követő munkanapon tud garantálni

Ettől eltérően 10.000 Ft + Áfa technikai összegért tudunk vállalni.

 1. Társadalmi célú reklám (TCR):

Speciális megjelenési forma, melyet a TWN egyedi díjszabás alapján értékesít. Az alkalmazható kedvezmény mértéke maximum 70% a Listaárból, a Felek megállapodásának megfelelően.

A TWN kizárólag megjelenés (AV = AdView) alapú és/vagy fix időtartam alapú TCR kampányok megrendelését teljesíti. TCR megrendelések CT (átkattintás alapú) megrendelését és teljesítését a TWN visszautasítja.

A TCR kampányok elbírálása egyedileg történik, melyhez a TCR kampány kreatív anyagát előzetesen, a közzétételt megelőző 5. munkanapig szükséges eljuttatni a TWN-hez

A Hirdetőnek gondoskodnia kell, hogy a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelő legyen a TCR tartalma és kivitelezése.

A TWN-nek jogában áll saját belátása szerint nem közzétenni a már megrendelt TCR-t, amely döntéséről a TWN írásban tájékoztatja a Hirdetőt. A TWN indokolás nélkül megtagadhatja a TCR közzétételét. Hirdető köteles az ilyen tájékoztatást tudomásul venni, továbbá Hirdetőt nem illeti meg a TWN-el szemben semmilyen kompenzációs vagy kártérítési igény.

Társadalmi célú reklámok megrendelési határideje legkésőbb 10 munkanappal a kampány indulását megelőzően.

 

 1. Politikai reklámok közzétételére vonatkozó speciális szabályok

Politikai reklám valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám.

A politikai reklámok közlésének időintervalluma: a jogszabály által kijelölt időszakban.

Politikai reklám esetén a Listaárból kedvezmény nem adható. A politikai reklám nem minősül társadalmi célú reklámnak, esetében TCR kedvezmény nem igényelhető, és átkattintás (CT) alapon sem rendelhető. A hirdetések foglalása a megrendelések beérkezésének sorrendjében történik. Minden további esetben a TWN érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek szabályozása az irányadó.

A TWN fenntartja magának a jogot, hogy politikai hirdetések esetében a teljesítést megkezdése előtt előre fizetési igénnyel éljen.

 

III. A Megrendelés menete

1. A Kiadó a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban (levélben vagy e-mailen) fogadja el. A foglalás az írásos, cégszerű aláírással ellátott megrendelőlap Kiadóhoz való beérkezéséig nem számít megrendelésnek.

2. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell:

a Megrendelő nevét illetve ügynökségtől („Ügynökség”) érkező megrendelés esetén a hirdető ügyfél nevét is,

a Megrendelő székhelyét és postázási címét

a Megrendelő adó- és bankszámlaszámát

a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy nevét, e-mail és telefonos elérhetőségét

a Megrendelő számlázási e-mail címét

a hirdetendő termék vagy szolgáltatás megnevezését és a megrendelés pontosan (elérési út szerint) meghatározott felületét és időtartamát

a kreatívok leadási határidejét

valamint a megbízási díj fizetésének módját és fizetési határidejét.

3. Amennyiben a megrendelés egy, a hirdetőt képviselő cégtől vagy Ügynökségtől érkezik és az írásos megrendelés nem tartalmazza azonosítható módon az ügyfél cégnevét és a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, akkor a Kiadó további jogkövetkezmény nélkül jogosult a megrendelést visszautasítani.

4. Ha a Kiadó az online hirdetést befogadja, úgy a megrendelésben igényelt reklámfelületet leköti és annak biztosítását a Megrendelőnek visszaigazolja.

5. A Kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a Kiadó a megrendelés egy részét már teljesítette.

6. Ha a Kiadó a megrendelést elfogadta és visszaigazolta, úgy az egyedi szerződést a Megrendelő és Kiadó között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni. A Kiadó a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt és visszaigazolt reklámfelületen a megrendelésben meghatározott időtartamban és feltételekkel biztosítja a Megrendelő részére az online hirdetés megjelenését.

7. Az online hirdetés kreatív anyagát a Megrendelő köteles a megrendelés szerint lekötött kezdőnapot megelőzően a megrendelés visszaigazolásában meghatározott időpontig a Megrendelő részére eljuttatni a megrendelés visszaigazolásában meghatározott módon és technikai minőségben. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában nincs megjelölve, a kreatívok leadási határideje egyben a kampány indulását megelőző 4. munkanap. A Kiadó által esetlegesen előírt speciális technikai feltételekről a Kiadó e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt a Megrendelő aláírása után legfeljebb 4 munkanappal. Az e-mailen elküldött reklámanyag csak akkor tekinthető megérkezettnek, ha az a küldés során nem sérült meg. Kiadó nem felel a megrendelés teljesítésének késedelméért vagy ellehetetlenüléséért, ha a Megrendelő az online hirdetés anyagát nem a fentiek szerinti időben, vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből, hibájából vagy hiányából fakad.

8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező mindennemű költséget és egyéb kárt a Megrendelőre áthárít, illetve ea Megrendelő ezért helytállási kötelezettséggel tartozik

9. Abban az esetben, ha a Megrendelő hirdetését a hirdetési felületen történő elhelyezésre készen (elektronikus formában) juttatja el a Kiadóhoz, a hirdetés sajtó- és egyéb hibáiért a Kiadó nem vállal felelősséget.

10. Az olyan sajtóhibák, amelyek a Kiadó mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a Kiadóval szemben semmilyen kártérítési igényt.

11. Társadalmi célú reklámnak („TCR”) az egészségnevelési, tudományos, ismeretterjesztő, állampolgári, kulturális célú illetve az állampolgárok széles körének igényeit szolgáló tájékoztatás/hirdetés minősül, amely nem közérdekű közlemény. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egy reklámot TCR-nek minősítsen.

12. A hirdetési szerződésre a médiaajánlatban meghatározott tarifaárak és az egyedi ajánlatban meghatározott kedvezmények az irányadók. A Megrendelő a szerződésben csak a Kiadó által megjelölt kedvezményeket tudja legfeljebb a hirdetés ellenértékének összegében jogosultság esetén biztosítani. A Megrendelő által a megrendelésben a kedvezmények mértékének téves vagy nem megjelölése a kedvezmények meg nem adását vonhatja maga után.

 

13. A megrendelésben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a Kiadó a mindenkori érvényes médiaajánlat alapján a Megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.

14. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy nyereményjátékra vonatkozó megrendelése vagy bármilyen más módon történő nyeremény, ajándék felajánlása esetén az aktuális jogszabályoknak megfelelően a hatályos jogszabályok által szükséges intézkedéseket megteszi és annak minden esetlegesen felmerülő anyagi vonzatát magára vállalja (beleértve a felajánlott termékek postaköltségét is).

 

IV. A megrendelések módosítása és lemondása

1. A megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre adott megrendelés Megrendelő általi visszavonása az alábbi lemondási díjfizetési feltételekkel lehetséges:

 

Megrendelő kötelezettséget vállal a szerződésben megállapított megbízási díj teljes (net-net) összege alapján fix (időalapú) megjelenések esetén:

a kampány tervezett indulása előtt 15 napon belül történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 10%-ának megfelelő megbízási díj,

a kampány tervezett indulása előtt 10 napon belül történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 50%-ának megfelelő megbízási díj,

a kampány tervezett indulása előtt 5 napon belül történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 75%-ának megfelelő megbízási díj,

a kampány tervezett indulása előtt 2 napon belül, vagy a kampány indulását követően történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 100%-ának megfelelő megbízási díj fizetésére.

 

Megrendelő kötelezettséget vállal a szerződésben megállapított megbízási díj teljes (net-net) összege alapján nem fix (AV vagy egyéb) megjelenések és kampányok esetén:

a kampány tervezett indulása előtt történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 25%-ának megfelelő megbízási díj,

a kampány indulása után történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár fennmaradó részének 50%-ának megfelelő megbízási díj,

 

Megrendelő elfogadja, hogy lemondásnak számít és a fenti díjak Megrendelő általi megfizetését vonja maga után a megrendelt hirdetési kampány eredeti időszakához képest 2 hónapnál hosszabb időszakkal történő elhalasztása vagy elmozdítása is.

 

2. A megrendelés csak írásban módosítható vagy mondható le. Az ennek alapján érvényesített lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás az a nap, amikor az arról szóló értesítést 15:00 óráig a Kiadó e-mailen vagy tértivevényes levélben megkapta, és ezt a tényt, illetve a lemondás elfogadását visszaigazolta.

3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt megrendelés átütemezése esetén az átütemezéssel érintett hirdetések visszaigazolt net-net értékének 5%-ának megfelelő felár fizetendő.

4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a jelen ÁSZF-ben vagy a megrendelés visszaigazolásában meghatározott időpontokban a Megrendelő nem bocsátja a Kiadó rendelkezésére a megállapított anyagokat, és ezért Kiadó nem tudja időben elhelyezni a Megrendelő hirdetését (például azért, mert a Megrendelő nem vagy későn juttatta el a szükséges kreatívokat, szövegeket a megfelelő formátumban), ami a szerződés meghiúsulásához vezet, a Kiadó fenntartja a jogot a teljes net-net díj kiszámlázására és behajtására. A hirdetéshez szükséges anyagok leadását követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelő viseli.

5. A Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem esetén a Kiadó nem vállal garanciát a megrendelt AV (hirdetés megjelenés) mennyiség megjelenésére, illetve a megrendelt időalapú hirdetés teljes kifuttatására, ugyanakkor a megrendelt AV mennyiség, vagy időalapú hirdetés kiszámlázásra kerül az előző bekezdésnek megfelelően.

6. Kiadó nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (elmaradt haszon címén a Kiadó nem vonható felelősségre). Kiadó nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel. Különös tekintettel az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak.

7. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon.

 

8. Kiadó nem vállal garanciát a Megrendelő felé a hirdetői konkurencia (több hasonló profilú termék, szolgáltatás vagy cég hirdetése egyazon oldalon) kizárásáért, kivéve, ha ez a megrendelés visszaigazolásában szerepel.

9. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.

10. Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.

 

11. A megrendelés teljesítésével kapcsolatos reklamációt a Hirdetőnek írásban, a közzétételt követő 5 munkanapon belül nyújthat be a TWN-hez. Hirdető tudomásul veszi, hogy a határidő letelte után a TWN reklamációt nem fogad el. A TWN reklamációt csak írásban fogad el. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 

 

V. Díjak, számlázás és fizetési feltételek

 

1. A listaárak szerinti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A Kiadó a nála megrendelt hirdetések elhelyezési, illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból saját belátása szerint mennyiségi vagy egyéb engedményt adhat a Megrendelőnek a megrendelt mennyiség vagy az elhelyezés függvényében.

2. A Kiadó fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de a listaár-módosítás érvénybelépése előtt 15 nappal a weboldalán (http://TWN.hu) az új árlistát közzé teszi. Az addig már visszaigazolt megrendeléseket az esetleges árváltozások nem érintik.

3. Kiadónak jogában áll a Megrendelővel kötött szerződésekben a jelen ÁSZF-ben és a mindenkor érvényes listaárakban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megrendelőnek azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megrendelőnek az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.

4. Az egyedi hirdetési vagy keretszerződésekben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerződő felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé. A Megrendelő hozzájárul, hogy a megrendelt hirdetési kampány listaáras adatait a Kiadó a hivatalos online költéseket vizsgáló kutatócég felé lejelentse.

5. A megjelent hirdetésekről a Kiadó a Megrendelő nevére számlát állít ki a hirdetési kampány indulásának napjának a megfelelő teljesítési dátummal, amelyet a Megrendelő részére eljuttat. A Megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn belüli kiegyenlítését.

6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megjelent hirdetéssel, illetőleg a kapcsolódó számlával kapcsolatos reklamációra a számla kiállítását követő 8 napon belül van lehetősége.

7. Amennyiben a megrendelőben ez másképp nem szerepel és a felek között nincs érvényes keretszerződés, mely e feltételt szabályozza, úgy a fizetési határidő a kiállított számla ellenében a számla kiállításától számított 8 nap, amelyet átutalással teljesít a Megrendelő.

8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Kiadó a késedelemmel érintett időszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékkel számított (gazdálkodó szervezetek esetében a jegybanki alapkamat 8 százalékponttal megemelt értékének megfelelő) késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a Megrendelő két szóbeli vagy írásbeli (pl. e-mail vagy levél) fizetési felszólításra sem fizeti meg a hirdetési díjakat, a Kiadó egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a felek között érvényben lévő szerződést vagy keretszerződést. Ebben az esetben a Megrendelő köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, azaz megfizetni a Kiadónak a már megjelent hirdetések után járó díjakat késedelmi kamattal együtt.

10. A Megrendelő csak akkor jogosult a Kiadó felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Kiadó ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.

 

11. Ha a Hirdető a Keretszerződés utolsó napjáig a volumenre vonatkozó kötelezettségvállalását nem teljesíti, a volumenből nem teljesült összeg 30 %-ának megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles a TWN részére, vagy a Hirdetési szerződésben meghatározott egyéb jogkövetkezmény alkalmazandó. Ebben az esetben a Keretszerződés hatályának utolsó napját követően a TWN jogosult a kötbért kiszámlázni, a Hirdető pedig köteles azt megfizetni, illetve köteles eleget tenni az egyéb jogkövetkezménynek. Ezen túlmenően a Hirdető köteles megfizetni a TWN kötbért meghaladó igazolt kárát.

 

VI. Egyebek

 

1. A Kiadó és a Megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Amennyiben a egyeztetések 30 napon belül nem vezetnek eredményre a Kiadó a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki. A keretszerződéseken, egyedi szerződéseken és megrendeléseken, megállapodásokon túlmenően, jelen Online Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Grtv., a Ratv., az Fttv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeleteiben, állásfoglalásaiban, irányelveiben foglaltak vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Jogszabályok: 

Ptk.: Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény;

Grtv.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

Ratv.: a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény;

Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény;

Mttv.: a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény;

Smtv.: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;

Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 

 

VII. Felelősség

 

1.Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kiadó amennyiben a jelen ÁSZF-ben, vagy az egyedi szerződésekben meghatározott feltételek megsértése esetén – tekintve, hogy ezek az esetek olyan súlyos szerződésszegő magatartásnak minősülnek, amelyek következtében a Szolgáltatótól a Felek közötti jogviszony fenntartása a továbbiakban nem várható el – jogosult a Felek között létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Felek között fennálló jogviszonyt megszüntetni.

 

2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésnek a jelen alpontban foglaltak szerint történő felmondása esetén a Kiadó jogosult a Megrendelő reklámját haladéktalanul törölni, amely esetben Megrendelő semmilyen visszatérítésre, kártérítésre nem tarthat igényt. Megrendelő ezen felül köteles teljes körűen megtéríteni mindazt a kárt, amit a jelen alpontban foglaltak megsértésével a Kiadónak okoz.

 

3. Amennyiben a Kiadó vis maior miatt teljesen vagy részben akadályoztatva van a szerződés teljesítésében, kötelezettségeinek a vis maiorral okozati összefüggésben való elmulasztása nem minősül a Kiadó részéről szerződésszegésnek, Kiadó a vis maior időtartamára – annak mértékéig – mentesül szerződéses kötelezettségei alól. Vis maiornak minősül minden olyan külső, elháríthatatlan körülmény, melynek bekövetkezéséért és fennállásáért egyik Fél sem felelős. Ennek megfelelően vis maiornak minősülnek különösen az alábbiak: természeti csapás, áramkimaradás, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból bekövetkező szerverleállás, internet szolgáltatás meghibásodása vagy kimaradása, harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek, hacker tevékenységek (így különösen, de nem kizárólag a Megrendelő banktitkainak vagy egyéb adatainak jogosulatlan megismerésére irányuló, harmadik személyek által kifejtett hacker tevékenységek), továbbá sztrájk vagy egyéb társadalmi méretű esemény. Kiadó vállalja, hogy a jelen pontban meghatározottakról a Megrendelőket a honlapján közzétett közleményben megfelelően tájékoztatja. 

 

4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklámok szerzői jogi jogosultjai bármikor jogosultak az adott reklámok felhasználására adott engedélyt visszavonni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerzői jogi jogosult az adott reklám felhasználására vonatkozó hozzájárulását visszavonja, a Kiadó a reklámot a saját honlapjáról eltávolítja, egyúttal a Megrendelőt, hogy az adott reklám a továbbiakban nem érhető el. Az előző mondatban meghatározott esetben a Megrendelő nem jogosult a Kiadóval szemben semmilyen igényt (ideértve különösen kárigényt) érvényesíteni. 

 

5. Kiadó mindennemű felelősséget kizár a szolgáltatással kapcsolatos olyan hibákért, amelyek a jelen Szabályzatban meghatározott technikai feltételek hiányából erednek. Kiadó semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha Megrendelő személyi számítógépe vagy más hordozható eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására valamint a megfelelő sávszélességű internetkapcsolatra. A Megrendelő internetkapcsolatának biztosítását saját maga, valamely internetszolgáltató társaságnál fizetheti elő saját költségén.

 

6. A Kiadó hibás teljesítése esetén a Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

 

 7. A Kiadó a szerződés alapján nem vállal jótállást. A Kiadó a hatályos jogszabályok alapján jótállási kötelezettség a reklámok értékesítésével kapcsolatban nem terheli.

 

VIII. Adatvédelem

1. A Kiadó a www.TWN.hu oldalon közzétette Adatvédelmi Tájékoztatóját (https://twn.hu/2019/02/01/adatvedelem), melyben foglaltakat a Megrendelők bármikor megismerhetik. A Kiadó által gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja, valamint a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, „GDPR”) rendelkezései értelmében „személyes adat”.

 

2. A Kiadó által üzemeltetett https://TWN.hu/ weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és például a következőkre használhatók fel:

 • segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy termék vagy szolgáltatás, és az érdeklődés hogyan oszlik meg az egyes kiadói termékek és szolgáltatások között.

 • meghatározzák, hogy a hirdetések illetve vetélkedők mennyire vezetnek eredményre az értékesítés terén; vagy

 • megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a weboldal egyes részei;

 • következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési kampány vagy egy vetélkedő;

 • figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre, például ahol egy vetélkedő belépési feltételei találhatóak;

 • számlálják a weboldal látogatóit;

 

3. Fontos webcímek adatkezelési ügyekben: