Felhasználási feltételek

I. A twn.hu legfontosabb alapelvei

 1. A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a TWN Press Media Kft. (a továbbiakban: Kiadó) által üzemeltetett twn.hu (http://www.twn.hu/) oldalon elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: twn.hu, szolgáltatás, honlap vagy weblap) igénybevételének feltételeit tartalmazzák.
 2. A twn.hu egy online magazin, célja a Felhasználók szubjektív tájékoztatása, a teljesség igénye nélkül, belföldi és külföldi szórakoztató, életmód, kultúra, sport, tudomány és technika témakörökben.
 3. Felhasználónak minősül a twn.hu látogatója, továbbá mindenki, aki a weblap szolgáltatását igénybe veszi.
 4. A Felhasználó regisztráció nélkül jogosult a honlap megtekintésére, azonban köteles a jelen Felhasználási Feltételek, valamint a hatályos jogszabályok keretei között használni a szolgáltatást.
 5. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért a törvényes képviselőjüket terheli a teljeskörű felelősség.
 6. A honlap működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás és dokumentum a Szabályzat részét képezi és kötelező minden Felhasználóra.
 7. A Kiadó bármikor jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
 8. A Kiadó a twn.hu-n az általa meghatározott, szerzői jogi védelmet élvező tartalmakat teszi hozzáférhetővé vagy elérhetővé; ide értve más tartalomszolgáltatók által közzétett, szubjektíven kiválasztott anyagok közvetlen linkek útján vagy a weboldalba beágyazott elérhetőség által történő megtekintését.
 9. Bármely, a twn.hu-ról elérhető, attól különböző weboldal (pl. Facebook.com) szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek vonatkoznak.
 10. A szolgáltatás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) hatálya alá tartozik, egyes részei közvetítő szolgáltatásnak minősülnek. A Kiadó, mint közvetítő szolgáltató az Ektv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 11. A Kiadó jogosult a twn.hu bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítani vagy megszüntetni, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztatni, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat elhelyezni.
 12. A twn.hu gazdasági reklámot (hirdetés, szponzorált tartalom) is magában foglal, melyek áru értékesítésének, más módon történő igénybevételének előmozdítására, a vállalkozás neve, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányulnak, ellenszolgáltatás fejében, a magyar és európai uniós jogszabályokkal összhangban. A weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak gazdasági reklámnak minősülnek.

II. A twn.hu szolgáltatásának főbb elemei

 1. Megosztás
  A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a twn.hu cikkoldalain elhelyezett ikonokra történő kattintással megossza másokkal az adott cikk tartalmát és/vagy a cikkre mutató linket a harmadik fél által üzemeltetett Facebook, Twitter, Google+ szolgáltatások keretein belül.
  A funkció használatához a Felhasználónak élő regisztrációval (hozzáféréssel) kell rendelkeznie a megosztásra használni kívánt szolgáltatáson, melyek teljesen függetlenek a twn.hu szolgáltatásától és a Kiadótól. A megosztást a Felhasználó teljes egészében a saját felelősségére teszi közzé, annak bármely polgári jogi vagy büntetőjogi következményeiért, valamint az említett harmadik felek szolgáltatásaiért a Kiadót semmilyen felelősség nem terheli.
 2. Kiadói tartalom
  A II.2. pontban ismertetett tartalmakon (hírek, adatok, információk) kívül a weboldalon közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, értékelő tartalmak (pl. termék-tesztek; film, koncert és más esemény, rendezvény, programajánló , a továbbiakban: Kiadói tartalom).
  A Kiadói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, saját önálló véleményét tükrözik, illetve a bemutatott termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, lehetőség szerint tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmaznak közvetlenül vagy közvetve (linkek útján).
  A Kiadói tartalmak közzétételével a Kiadó a Felhasználók tájékoztatásához kíván hozzájárulni, a sajtóra vonatkozó jogszabályi tájékoztatási jogosultságnak és kötelezettségnek megfelelően.

III. A szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. A twn.hu valamennyi szolgáltatása kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Kiadó jogainak sérelme nélkül, a jelen Szabályzat betartása mellett használható.
 2. A Felhasználót terheli a felelősség a szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve bármely módon visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Kiadó jogosult előzetes értesítés nélkül a polgári és büntetőjogi felelősségre vonását kezdeményezni.
 3. A Kiadó – a hatályos jogszabályokkal összhangban - megtiltja bármely olyan technikai, műszaki megoldás használatát, amely a twn.hu jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek sérülését célozza vagy azt eredményezheti, vagy bármely módon veszélyeztetheti a twn.hu rendeltetésszerű működtetését.
 4. A twn.hu-n elérhető valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége - ide értve az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogokat is - a Kiadót illetik meg, és a twn.hu rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő megjelenítésen, olvasáson, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magánjellegű, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre lementésen vagy kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel és nem hasznosítható a Kiadó előzetes, írásbeli engedélye nélkül.
 5. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a twn.hu weboldalra vagy annak bármely elemére mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
  „Forrás: twn.hu”, kiegészítve a forrásanyagot tartalmazó oldalra vagy aloldalra közvetlenül mutató linkkel.
  A weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Kiadó minden esetben megteszi a jogi lépéseket a jogsértés megszüntetése érdekében.

IV. A Kiadó felelőssége

 1. A Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás – ideértve az üzemeltetés során használt szoftver, illetve az elérhető valamennyi tartalom – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért.
 2. A Kiadó nem felel a szolgáltatásával összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás, leállás, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett vírusok, hacker tevékenységek stb.).
 3. A Kiadó kijelenti, hogy amennyiben a twn.hu-ról elérhető (linkelt) más weboldalakkal kapcsolatosan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.
 4. A Kiadó az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 5. A Kiadó kizárja a felelősségét a szolgáltatás használatáért – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt –, azért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
 6. A Felhasználó köteles a Kiadónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiadót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kiadóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Kiadó által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiadónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiadót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 7. A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a szolgáltatás megszűnését követően is fennáll.

 

V. A Kiadó adatvédelmi és adatkezelési elvei

A Kiadó célja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén jogait tiszteletben tartsa a rendelkezésre álló adatok gépi feldolgozása során.

 1. A Kiadó mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelőn kívül harmadik személynek nem adja át.
  Adatkezelő: az adatkezelést a Kiadó vagy az általa megbízott gazdasági társaság végzi saját technikai eszközeivel.
 2. A Kiadó a Felhasználó személyes adatait nem rögzíti és nem kezeli, a Felhasználó fizikai elérésére alkalmas adatokat nem gyűjt.
  Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 3. Az adatkezelés célja:
  A Kiadó a kezelt adatokat elsősorban a szolgáltatás nyújtása és fejlesztése céljából használja fel. Az adatkezelés számítástechnikai rendszeren keresztül, automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül történik, a Kiadó az adatokhoz egyedileg nem fér hozzá.
 4. A Kiadó által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
  Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
  A Kiadó az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja és annak megfelelő módon használja fel.
  A Kiadó minden szükséges intézkedést megtesz az automatizált adatállományokban tárolt adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
  A Kiadó a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely a Felhasználó azonosítására alkalmas semmilyen adatot nem tartalmaz, ezáltal nem minősül sem adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
  A technikai adatokat a Kiadó beazonosításra alkalmatlan módon összesítve, statisztikai célokra felhasználja.
  Bírósági, rendőrségi megkeresés, valamint szerzői-, vagyoni- illetve más jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt folyamatban lévő hatósági eljárás esetében, a Kiadó a megkereső hatóság számára hozzáférhetővé teszi a rendelkezésére álló – a megkeresésben pontosan meghatározott – adatokat, amennyiben az adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Kiadó nem felel.
 5. A szerverek által automatikusan rögzített adatok, információk
  A Kiadó által használt szerverek az általános informatikai gyakorlatnak megfelelően, automatikusan rögzítik a Felhasználó IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát.
  Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Ezeket az információkat a Kiadó kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítja, szolgáltatásainak fejlesztése, minősége javítása érdekében és statisztikai célokra.
  A szerverek által automatikusan rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra.
 6. Cookie-k
  A Kiadó a személyre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó által a látogatáshoz használt számítógépen (okostelefonon, tableten stb.) egyedi azonosítót, úgynevezett „cookie”-t helyez el a Felhasználó első látogatása alkalmával. A cookie-k célja a Felhasználó számára a weboldal lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásainak a biztosítása, valamint az V/7. pont szerinti elemző feladatok ellátása. Más célra a Kiadó nem veszi őket igénybe.
  A Kiadó a cookie-k segítségével tudja meghatározni, hogy a twn.hu mely szolgáltatásai a legkedveltebbek, ezekből az információkból a rendszer emberi beavatkozás nélkül, automatikusan statisztikai adatokat készít, amelyeket a Kiadó kizárólag látogatottsági mérések, jelentések elkészítésére használ. Ennek tanulmányozásával a Kiadó a weboldalt jobban a Felhasználó igényeihez tudja igazítani és még kedvezőbb szolgáltatásokat tud biztosítani.
  A cookie-t a Felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, továbbá beállíthatja a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem teljes értékű.
 7. Google Premium Analytics
  A Kiadó igénybe veszi a Google Analytics a Google Inc. elemző-szolgáltatásait.
  A Google Analytics  a Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (V/6. pont) segítségével elemzi a Felhasználók webhelyen létrejött látogatási szokásait.
  A weboldal használatára vonatkozó, a Felhasználó azonosítására alkalmatlan információk a Google Analytics USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. A Kiadó az IP-címeket tehát kizárólag anonimizált formában tárolja és továbbítja, azaz a Google Analytics a Felhasználó IP-címét az Európai Uniós tagállamokban, valamint az Európai Gazdasági Térség szerződő országaiban az adatgyűjtés lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti, és anonimmá teszi. Az így rendelkezésre álló információkat a Google Analytics a Kiadó megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhely használatának gyakoriságáról és a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Kiadó felé.
  A Kiadó garantálja, hogy a Google Analytics szolgáltatásainak az igénybevétele által sem gyűjti és nem tárolja a Felhasználó személyes adatait és a gyűjtött, tárolt adatok nem alkalmasak a Felhasználó egyedi azonosítására.
 8. Linkelt oldalak
  Amennyiben a Kiadó által a twn.hu oldalon elhelyezett link útján a Felhasználó bármely más szolgáltató (partner, hirdető stb.) oldalára navigál át, ezen szolgáltató adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal.
 9. A Kiadó a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos kérdésére az igény kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
 10. A Felhasználó által a közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a megosztást lehetővé tevő szolgáltató minősül a Felhasználó személyes adatai kezelőjének, ezért erre a tevékenységre a közösségi oldal saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadóak (például: Facebook, Twitter, Google, Pinterest, Tumblr stb.).
 11. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az adatkezelési szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Ebben az esetben a Felhasználó a twn.hu következő látogatásával elfogadja az adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésére nincs szükség.
 12. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
 13. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a Kiadót is keresheti.